top of page

Przyjęcie

 

Witamy we wczesnych latach

Wiemy, że dzieci najlepiej uczą się, gdy są szczęśliwe, czują się bezpiecznie i mają sensowne i pewne relacje z rówieśnikami i dorosłymi. Ale ostatecznie dzieci muszą czuć się kochane, aby czuć się wyjątkowo. Każde dziecko, które rozpoczyna szkołę, niesie ze sobą swoją unikalną tożsamość, zainteresowania, rodzinę, sympatie i antypatie.

W ramach EYFS dążymy do tworzenia pozytywnych relacji i postaw, znając punkt wyjścia każdego dziecka, budując na tym, co wie i jakiego wsparcia i zachęty potrzebują, aby stać się uczniami przez całe życie.

Chcemy, aby wszystkie nasze dzieci były zmotywowane i bardzo zaangażowane w naukę oraz aby rozwijały i pielęgnowały swoje samopoczucie emocjonalne. Opierając się na ich języku i rozwijając słownictwo, aby każde dziecko odniosło sukces.

Wiemy, że dobra nauka we wczesnych latach życia odbywa się wewnątrz i na zewnątrz, a małe dzieci najlepiej uczą się poprzez zabawę, odkrywanie, aktywną naukę, kreatywność i ciekawość otaczającego ich świata.

Dzięki 7 obszarom nauki na etapie podstawowym nasze dzieci mają okazję ćwiczyć, ćwiczyć i uczyć się umiejętności poprzez zajęcia w domu i na świeżym powietrzu. Uczą się współpracować i budować pewność siebie i odporność na wyzwania.

Nasze ciągłe świadczenie oferuje dzieciom możliwość zastosowania i wzmocnienia umiejętności, a także ćwiczenia i doskonalenia tego, co wiedzą, oferując wyzwanie w celu rozwijania nowych umiejętności poprzez wyzwanie.

Mamy 6 klas w naszych klasach wczesnoszkolnych i 2 na zewnątrz. Ściśle współpracujemy jako zespół planujący i tworzący najlepsze możliwe środowisko, aby zapewnić wszystkim naszym dzieciom jak najlepszy start w edukację.

Witamy w naszej szkolnej rodzinie.

grasshopper.png

Welcome to The Early Years

We know that children learn best when they are happy, feel safe and have meaningful and secure relationships with their peers and adults. Ultimately children need to feel loved to feel unique. Each child starting school brings with them their own unique identity, interests, family, likes and dislikes.

Within the EYFS, we aim to create positive relationships and attitudes, knowing each child’s starting point, building on what they know and identifying what support and encouragement they need to become lifelong learners.

We want all our children to be motivated and highly engaged in their learning and to develop and nurture their emotional well-being. Building on their language and developing vocabulary to make every child succeed.

We know that good Early Years learning happens inside and outside and young children learn best through play, exploration, active learning, creativity and curiosity for the world around them.

Through the 7 areas of learning in the Foundation Stage our children have opportunities to practice, rehearse and learn skills through inside and outdoor activities. They learn to collaborate and build self-confidence and resilience in the face of challenges.

Our continuous provision offers children the opportunity to apply and reinforce skills as well as practice and refine what they know, offering challenge to develop new skills through challenge.

We have 6 classes in our Early Years and 2 outside areas. We work closely together as a team planning and creating the best environment we can to ensure all our children get the best possible start to their education.

Welcome to our school family.

bottom of page